Erigeron di Karvinski

Erigeron karvinskianus  DC. Erigeron di Karvinski